09123496340 [email protected]

آیت الله خوش وقت :
امید وارم همه ی شیعیان بخصوص اهالی محترم تهران و اطراف  قدر ایشان را بدانند و به زیارت ایشان مشرف شوند و اشتغال به دنیا مانع نشود که از زیازت محروم شوند.